ช่วยกันส่งเสียง เสนอเราชนะอีก 6 เดือน ถึงตุลาคม 2564

ช่วยกันส่งเสียง เสนอเราชนะอีก 6 เดือน ถึงตุลาคม 2564


ช่วยกันส่งเสียง เสนอเราชนะอีก 6 เดือน ถึงตุลาคม 2564


ช่วยกันส่งเสียง เสนอเราชนะอีก 6 เดือน ถึงตุลาคม 2564

แล้วมันก็คือสิทธิ์ของเราชนะที่ทางภาครัฐเองได้จ่ายผ่านแอ พ พลิเ คชั่ นที่มีชื่อว่าเ อ าตังค์จะมีการโoนเงินเข้าทุก
วันพฤหัสบดีของทุกเดือนโดยที่ทางกระทรวงการคลังจะเริ่มในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
วงในมาตรวจสอบพบว่าเราชนะรอบที่ 3 นี้จะไม่มีการเยียวยา 7000 บาทแล้วแต่ทางภาค

กระทรวงการคลังได้หารือว่าจะเตรียมยาวๆให้แค่ 2,000 บาทต่อคนโดยจะแบ่งให้เป็นรายสัปดาห์และคิดเป็นสัปดาห์ละ 1 พั น บ า ท
จะให้แค่ 2 สัปดาห์เองนะครับโดยประชาชนทั่วไปที่รับสามารถจ่ายผ่ๅนแอปเป๋าตั ง
โ ค ร งการ “เราชนะ” จำน ว นกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาทโดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564
โครงการ “ม.33 เรารักกัน”จำน ว นกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้าน ค น โ ด ยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ล ะ 1000 บาท
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาทโดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

ช่วยกันส่งเสียง เสนอเราชนะอีก 6 เดือน ถึงตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published.