ธปท.ชี้แจงแล้ว คนอื่นรู้ยอดเงินเราได้ถ้ารู้เบอร์มือถือที่ผูกพร้อมเพย์

ใจากกรณีที่มีแชร์ข้อมูลในเฟซบุ๊กว่าผู้ที่สมัครพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์มือถือ แล้วถ้าผู้อื่นรู้เบอร์มือถือจะให้สามารถรู้ยอดเงินในบัญชีของเราได้ ทาง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงว่า


ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากธนาคารและบริษัทที่ดูแลระบบกลาง ไม่สามารถนำข้อมูลลูกค้ามาเปิดเผย หรือขายต่อข้อมูลได้ เพราะมี

กฎหมายรองรับอยู่ คือ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ พ.ร.ฎ.

ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นมีประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดในเรื่องการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ซึ่งผู้ให้บริการพร้อมเพย์ทั้งธนาคารพาณิชย์ และผู้ให้บริการระบบกลางพร้อมเพย์ต้องปฏิบัติตาม อีกทั้งธนาคารพาณิชย์และบริษัทที่ดูแลระบบกลาง

เป็นระบบปิดที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 27001

คนภายนอกไม่สามารถต่อเข้ากับระบบพร้อมเพย์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้รวมถึงการดูแลระบบสารสนเทศ (IT) ในเรื่องมาตรฐานความ

ปลอดภัยมาตรฐานความถูกต้อง ความพร้อมใช้ของระบบการดูแลการเข้าถึงข้อมูล การสำรองข้อมูล และการมีแผนรองรับกรณีฉุกเฉิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.