ส่งกำลังใจให้ บุ๋ม ปนัดดา

รื่องรา วข องพิธีก รสาวสายส ตรอง บุ๋ม ปนัดดา ที่ล่า สุดทำ เอา ห ลา ยคนทั้งตกใจ ทั้งเป็นห่วง หลังลูกสา วน้อ งอั นดามัน ได้โพ สต์ภาพบุ๋ ม ขณ ะนอนอยู่บ นเตี ย งที่โ รงพย าบา ล
พร้อมเขี ยนข้อ ความแจ้งว่า “แม่ ขอหยุ ดงา นห นึ่งวัน เนื่อ งจาก ต้องเข้ าห้องไอ ซียู ส่ วนอา การอั ปเดตเป็นยั งไง จะแจ้ง อีกทีนะ คะ-อันด า มัน”


นักข่าวไ ด้รับ แจ้งจา กผู้จัดการส่ว นตัวของบุ๋มว่า เมื่อช่ว งเช้าวานนี้ บุ๋มมีอากา รภู มิแ พ้กำ เริบ ซึ่งปกติบุ๋มเ ป็น ภูมิแ พ้อยู่แล้ว โดยอ าการเริ่ม จากมีผื่น แดง แน่นห น้าอ ก


คุณหมอก็เลยใ ห้น อนร อดูอาก ารใน ห้อง I C U เนื่องจากมีภาวะภู มิแ พ้ขั้น รุน แร ง และยังหาสาเหตุไม่ได้ ว่าแ พ้จ ากอะไร ต้ องร อผลตรว จเ ลื oดจากแลป


ขณะที่บุ๋ มเมื่อวาน นี้ก็ได้โ พสต์ คลิ ป ตัวเอ งขณะอ ยู่ใ นห้ อง I C U โ ดยมีเค รื่อง ช่วยหา ยใจและอุป กรณ์รักษาเต็มตัว แต่ ก็ยั งพูดคุยได้ปกติ โดย ในคลิ ปบุ๋ มบอกว่า


ด้านนอกก็จะเป็ นกระจก แต่ ตอ นนี้เ ขาปิดม่า นให้ เ พราะญ าติคนไข้จะเดิ นไปเดินมา ยัง ไหวอยู่ เดี๋ยวมารีวิว ให้ดู ต้องเข้ามาตาม นะ IC U เนี่ย บ๊ ายบ าย


ด้านนอกก็จะเป็ นกระจก แต่ ตอ นนี้เ ขาปิดม่า นให้ เ พราะญ าติคนไข้จะเดิ นไปเดินมา ยัง ไหวอยู่ เดี๋ยวมารีวิว ให้ดู ต้องเข้ามาตาม นะ IC U เนี่ย บ๊ ายบ าย

แห่ส่งกำลังใจให้ “บุ๋ม ปนัดดา” หลังโรคกำเริบ หมอเร่งช่วยรักษา !!!

VDO แห่ส่งกำลังใจให้ “บุ๋ม ปนัดดา” หลังโรคกำเริบ หมอเร่งช่วยรักษา !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.