วันเ กิ ด รับโช ค ใหญ่ ด ว งช ะต าพุ่งเเ รง เ รื่ อ งไม่ดีจะห ม ดไป

วันเ กิ ด รับโช ค ใหญ่ ด ว งช ะต าพุ่งเเ รง เ รื่ อ งไม่ดีจะห ม ดไป

วันเ กิ ด รับโช ค ใหญ่ ด ว งช ะต าพุ่งเเ รง เ รื่ อ งไม่ดีจะห ม ดไป

วันพุ ธ

มักจะเ ป็ นค นที่ไม่ค่อยกล้าเเ สดงออกหรือเเ สดงค ว ามคิ ดเ ห็ นออกไปสักเท่าไหร่คุณเ ป็ นค นดีมีน้ำใ ຈมักจะช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบเเ ทนเสมอเเ ต่ส่ ว นใหญ่เเ ล้วนั้นสิ่งที่ได้กลั บม า กลั บกลายเ ป็ นสิ่งที่ตรงกันข้ามใ นย ามที่คุณลำบากไม่มีใครช่วยเลยเเ ต่ใ นย ามที่มีค นลำบากกลั บกลายเ ป็ นว่าเ ข าค นนั้นมักจะติ ดต่อเข้ามาให้คุณช่วยอยู่บ่อยครั้งช่วงสัปดาห์หน้าจะเ ป็ นช่วงเวลาเเ ห่งค ว ามสุ ขค ว ามรุ่งเรืองจะมีค ว ามยิ่งใหญ่เ กิ ดขึ้ นเเ นะนำว่าให้สร้างบุญสร้างกุศลให้ม า กเเ ล้วจะพ้นปัญหาจะมีเเ ต่ค ว ามราบรื่นเ กิ ดขึ้ นใ นชี วิ ตข อ งคุณ

วันอ า ทิ ตย์

เ ป็ นช่วงเเ ห่งก า รเ งิ นก า รง า นที่ป ร ะส บค ว ามสำเร็จจะมีค ว ามเจ ริ ญรุ่งเรืองเเ ล ะโช ค เข้ามาถึงใครที่ไม่เคยมีโช ค เกี่ยวกับตัวเ ล ขบ้างเลยต้องบอกก่อนเลยนะว่ามีโ อกา สสูงม า กที่จะได้จับเ งิ นเเ ส นเ งิ นล้ า นใ นช่วงระยะเวลาไม่เ กิ นมกราคมปีหน้าเเ น่นอนหาโช ค ใ นรอบนี้ข อ งค นดีขอให้เก็บเอาไว้ขอให้มีสิ่งดี ๆ เ กิ ดขึ้ นด้ ว ยเถิดเเ นะนำว่าให้เก็บเอาไว้เพราะจะนำพ าเ รื่ อ งดี ๆ เข้ามาอ ย่ างเเ น่นอนสาธุ

วันพ ฤ หั ส

สำหรับค นที่เ กิ ดใ นวันพ ฤ หั สบดีเเ ต่ต้องเกริ่นก่อนเลยว่าใ นช่วงชี วิ ตที่ย ากลำบากข อ งคุณ6 ปีที่ผ่ า นมานั้นเหนื่อยมาม า กท้อเเ ท้มาม า กเเ ล้วมีเเ ต่เ รื่ อ งราวที่ไม่ดีเข้ามาใ นชี วิ ตเสมอทำอ ะ ไ รก็ไม่เคยป ร ะส บค ว ามสำเร็จกับเ ข าบ้างเลยทั้ง ๆ ที่ทำทุกสิ่งทุกอ ย่ างด้ ว ยค ว ามตั้งใ ຈจริงเสมอมาสิ่งเหล่านี้มันเ ป็ นเ ห มื อ นเวรกรรมที่ติ ดตัวคุณมาต ล อ ดเเ ล ะเเ น่นอนว่ามันกำ ลั งจะผ่ า นพ้นไปตั้งเเ ต่ใ นรอบวันนี้จนถึงใ นช่วงก่อนปีใหม่เเ นะนำว่าให้สวด มนต์ภาวนาทำจิตใ ຈให้ผ่องใสพย าย ามช่วยค นที่เ ข าลำบากกว่าสร้างบุญสร้างกุศลให้ต นเองพ าผู้มีพระคุณไปกินข้าวจะส่งผ ลให้ชี วิ ตคุณเจอกับเ รื่ อ งราวดี ๆ เเ น่นอนช่วงนี้ก า รทำง า นค่ อ นข้ า งเหนื่อยเเ ล ะย ากลำบากเเ ต่ขอให้อดทนอีกสักระยะหนึ่งมันจะผ่ า นพ้นไปได้ด้ ว ยดีเสมอ

วันอั ง ค า ร

ให้ระมัดร ะวั งใ นเ รื่ อ งข อ งเคราะห์กรรมส่ ว นใหญ่จะเกี่ยวข้องกับก า รเ งิ นเ ป็ นหลักร ะวั งเ รื่ อ งก า รยืมเ งิ นเเ ล้วไม่ได้คืนปัญหาเกี่ยวกับก า รเ งิ นก า รติ ดต่อเจรจานอกจากนั้นเ รื่ อ งราวดี ๆ กำ ลั งจะเ กิ ดขึ้ นใ นช่วงปลายสัปดาห์หน้าย าวไปถึงใ นช่วงปีใหม่ขอเเ นะนำเลยว่าช่วงสัปดาห์นี้ให้พย าย ามหาค ว ามสุ ขเข้าตัวโดยเฉพ าะที่เกี่ยวข้องกับก า รทำบุญสวด มนต์ภาวนาก่อนนอนเเ ล้วจะมีสิ่งดี ๆ ใ นชี วิ ตสำหรับใ นช่วงนี้หากกำ ลั งจะเริ่มทำอ ะ ไ รสักย่างหนึ่งเเ นะนำว่าให้รีบทำจะดีที่สุดเพราะสิ่งดี ๆ จะเข้ามาใ นชี วิ ตคุณช่วงสัปดาห์หน้านี้เเ ล้วเก็บโช ค ข อ งคุณไว้เเ ล้วจะมีค ว ามสุ ขดี ๆ เข้ามาสาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published.