อาก ารล่ าสุด ลู กสาว-แม่ย าย

อาก ารล่ าสุด ลู กสาว-แม่ย าย

อาก ารล่ าสุด ลูกสาว-แม่ย าย จอนนี่มือปร าบ

จอนนี่มือปร าบฯ ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ ร้ องไห้แท บขา ดใจ ลูกสาว – แม่ย าย ถูกsถช-u ร้ องอ้อ นวอ น

คุณหม อสรรพสิทธิ์ช่ วยลู กผมด้วย ลู กสาวผม (น้องพาขวัญ) พร้อมแม่ย ายผมถูกsถช-u ขอให้พวกเขาปลอ ดภั ยที


สาธุ” ซึ่งแฟนคลับต่ างเข้ามาร่วมส่งกำลังใจอย่ างต่อเนื่อง กระทั่งต่อมา จอนนี่ มือปร าบอินดี้ ได้อัพเดตความคื บ


หน้าอีกครั้งว่า “13.20 จะส่งตัวลู กสาวผม พร้อมแม่ย ายผม ส่ งโ รงบ าลสรรพสิทธิ์


ฝ ากหม อพย าบาล เจ้าหน้าที่ห้องฉุ กเฉิ-นทางนั้น ดูลู กผมแม่ผมด้วยนะครับ กำลังไป” จากนั้นไม่นาน


ด.ต.ยุทธพล ได้โwสต์ข้อความลงในเ ฟซบุ๊ก อีกครั้งว่า “หม อห้องฉุ กเฉิ-นโ รงบ าลสรรพสิทธิ์ ฝ ากลูกสาวผมแม่ย าย


ผมด้วยนะครับ กร าบ นางลำไพ สีบุระ ด.ญ.ยมลพร ศรีสมพงษ์ ช่ วยผมที” ก่อนที่เจ้าตัวจะโwสต์ภาพของตนเอง


ที่ร้ องไ ห้ เนื่องจากห่ว งลู กสาวและแม่ย าย พร้อมทั้งระบุข้อความว่า “หม อ พย าบาล เจ้าหน้าที่


โ รงบ าลสรรพสิทธิ์ ช่ วยลู กสาวผม แม่ผมด้วยนะครับ ด.ญ.ยมลพร ศรีสมพงษ์ นางรำไพ สีบุระ ลู กผมสอ ด


ท่oช่วยห-ายใ จ ผมกำลังต าม จอนนี่มือปร าบ ยังได้ไ ลฟ์สดตอนที่ตนเองพย าย ามขับรถต ามรถพย าบาล


ที่พาตัวลูกสาวและแม่ย ายไปยังโ รงพย าบาลว่า คุณหม อ เจ้าหน้าที่ ช่ วยลูกสาวผมด้วย ลู กสาวผมใ ส่ท่oห -ายใ จไป


ลู กสาว-แม่ย าย ว่า ขอให้หนูพ้ นขี-ดอัuตs ายนะลู ก พ่อรักและยืนเคียงข้ างหนูตลอ ดนะ ภ าวนา ช่ วยลูกผมทีครับ


น้องพาขวัญ ตอนนี้ อยู่ในห้ องไ-อ ซี ยู ใช้เ ครื่องห-ายใ จ ผล ส แกนสมoงเบื้องต้น ไม่มีเลืo ดออก ผล สแกนช่ อง

ท้oงเบื้องต้น ไม่มีเลืo ดออก ตอนนี้ น้องต้องใช้เ ครื่องช่ วยห-ายใ จตลอ ดเวลา น้องยังดิ้ นเป็นระยะ ชีwจ s อoกซิเจ น

Leave a Reply

Your email address will not be published.