6ร าศี ถึงคิวร วยมีบ้ านมีรถปลดห นี้ลืมต าอ้ าป ากได้สักที

6ร าศี ถึงคิวร วยมีบ้ านมีรถปลดห นี้ลืมต าอ้ าป ากได้สักที

6ร าศี ถึงคิวร วยมีบ้ านมีรถปลดห นี้ลืมต าอ้ าป ากได้สักที

ร าศีกุมภ์

เรื่องการเ งิน มีความมั่งคั่ง การเงิ นเพิ่มพูน ผลตอบแทนจากการทำงานหนักอย่ างสมค่ า

และแร งสนับสนุนจากครอบครัวญาติพี่น้องด้วย สิ่งที่จะส่งเสริมการเงิ นของคุณในปีนี้

คืออิทธิพลจากผู้คนโดยรอบ ความสัมพันธ์ที่มั่นคง ทุนรองรังเดิม

หรือทรัพย์มรดกในทุกรูปแบบหากคุณมีการสมรสหมั้นหมาย จะมีการหลอ มรวมของทรัพย์สิน

หรือต่ างช่วยเพิ่มพูนความมั่งคั่งของกันและกัน จะหมายถึงการได้พบคู่แท้ด้วย อ ยู่กันแล้วรุ่งเรืองก้าวหน้ าอย่ างมาก

หากปีนี้คุณจะใช้เงิ นกับเรือนหอ การปลูกสร้ างบ้ าน

อาร มณ์ความรู้สึก จะมีอิทธิพลมากต่อชีวิตการทำงาน ยิ่งคนที่ทำมาค้าข า ย ทำธุรกิจส่วนตัว

จะรู้เลยว่าอาร มณ์มีผลต่อ ย อ ด ข า ยอย่ างไร เป็นปีที่เด่นสำหรับคนทำการค้าออนไลน์หรือเริ่มธุรกิจแนวใ หม่

งานที่เจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ งานที่เล่นกับอาร มณ์ความรู้สึก

ของกิน ของประดับ ความรักความสัมพันธ์ จะได้โช คล าภเข้ามาอ ยู่ไ ม่ข าด แต่งานที่ต้องพึ่งพาคนอื่น

งานประจำในหน่ วยงานของรั ฐ งานที่อ ยู่กับองค์กรใ หญ่ ๆ จะมีเห ตุลูบหน้ าปะจมูก

ไ ม่มีความคล่องตัวเท่าที่ควรแต่จะได้พลิกจังหวะในช่วงปลาย ๆ ปี ที่ต้องระวั งให้มาก

ร าศีตุลย์

ร าศีมีน

ความมีใจอารีอาร

อบ ความมีเมตต ากรุณาใจบุญ สุนทาน เห็นอ กเห็นใจคนอื่น เข้ากับคนง่ าย หวั่ นไหวต่ออาร มณ์

เจ้ายศเจ้าอย่ าง เจ้าระเบี ยบ รักความประณีต ชๅวร าศีมีน โดยทั่วไปจะมีนิสัยใจคอแปลกไปกว่าชๅวร าศีอื่น รักความสวยงาม รักความเรี ยบร้อ ยเป็นระเบี ยบ

เป็นคนมีอาร มณ์หวั่ นไหวง่ าย อะไรนิดอะไรหน่อ ยก็คิดมาก คนร าศีนี้ไม่มีพิ ษมีภั ยกับใครคุณอาจเป็นหนึ่ง

ในคนที่ประสบปัญห าในการงาน เพราะการพย ๅย ๅมทำต ามหน้ าที่โดยปราศจากความคิด พูดแร ง ๆ
ร าศีกันย์

การงานของคุณเด่นมากนะ และเน้นไปยังเรื่องของการใช้ความคิดสร้างส ร ร ค์ การทำงานเชิงรุก

และการจัดการสิ่งต่าง ๆ อย่ างเป็นระบบ อย่ างมีวินัย

จุดอ่อนและจุดเด่นของคุณในปีนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องของเวลา หากคุณจัดการให้ดีแล้ว

จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้ลุล่ วงได้ แนะ

นำให้เพิ่มสปีดตัวเอง อะไรที่ไ ม่ควร รอก็อย่ าช้า อะไรที่ต้องรีบทำก่อนต ามลำดับความสำคัญ

อย่ าพลาด สิ่งที่จะทำให้คุณเกิ ดปัญห าต ามมาภายหลังมาก คือ การทำอะไรล่ าช้ าเกินไป

ควรบริหารจัดการให้ดี อย่ าประเมิน

ผิด และอย่ าชะล่ าใจ อุปส ร ร ค

ทางการงานเป็นเรื่องของเวลาความกระตื อรื อร้ นจะพาคุณไปหาช่องทางเด่น ๆ และจะได้มิตรทางการงาน

ร าศีเมษ
การเงิ นมีการขยับขย ๅยกิจการให้เติบโต หรือจับมือเพื่อนๆ ร่วมลงทุนธุรกิจใ หม่ ทิศทางดีไปได้สวย และด้านการเงิ นก็เป็นผลดี

ที่มีผู้สนับสนุนหรือหมุนเงิ นได้ต ามแผนการเงิ นเดิมก็พอ ดี การเงิ นใ หม่ก็ยังพอ มีมา มีโ ชคดี การงานเป็นโช คล าภ

จับงานไหนได้ผลดีเป็นมาตรฐานได้เกินร้อ ย จะเสี่ ยงสลากร างวัล โช คดีอ ยู่หน้ าไซต์งานหรือ

กำลังชุลมุนวุ่นว ายเคลียร์งานอ ยู่ พ่อค้าแม่ข า ยสลากหยิบยื่นเรียกขานก็ซื้อเสี่ ยง

ไว้เป็นโช คดีคุณเป็นพวกขยันทำมาหากินแบบหนักหน่วงมากเป็นพิเศษ และแน่นอนว่า

มันส่งผลให้คุณมีร ายรับมากขึ้น มากขึ้นทุกๆเดือน แต่ อย่ าลืมว่า มีร ายรับมาก ร ายจ่ ายก็มากขึ้นเช่นกัน

ร าศีพิจิก

ช่วงนี้เป็นโอ กาสอันดี ให้ลุกขึ้นลุยมาทำอะไรใ หม่ๆ คุณจะมีโอ กาสที่จะประสบความสำเร็จมูลเหตุอย่ างหนึ่งของความร ว ยคือทาน

ใครที่ทำทานตลอ ดชีวิต ทานที่ทำกับคนทานที่ทำกับพระ สร รพสัตว์ทั้งหลาย นับว่าเป็นทานอันยิ่งใ หญ่

และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คนที่จะได้พรจากพญานาคราช คือบุคคลผู้แจกทานใน 4 ทิศ มีอ ยู่ในพระไตรปิฎกเลยเป็นมูลเหตุต่อ

การไปสู่ความร ว ย และช่วงเวลาของความร ว ยของชๅวราศีพิจิกคือตั้งช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไป

จงให้พลิกฟื้นกำลังกาย กำลังใจ และที่สำคัญความรัก จะเป็นจุดสำคัญที่

นำคุณไปสู่ความร ว ย ราศีพิจิกยังเป็นคนที่ยิ่งแก่ ยิ่งร ว ย มีเกณฑ์ที่จะถูกสลากร างวัลใ หญ่ๆ อีกด้วย

อย่ าเพิ่งท้อแท้ อย่ าเพิ่งเหนื่อ ยใจ ความหวังของสิ่งที่ตั้งใจจะประสบความสำเร็จในไ ม่ช้านี้แล้ว 7 ปีที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published.