เลขทะเบียน ตามวันเกิด

เลขทะเบียน ตามวันเกิด

เรียกว่า ป้ายทะเบียนรถยนต์ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ติดอยู่คู่กับตัวรถ และในเรื่องของศ า ส ต ร์ ตั ว เล ขที่ว่านี้สามารถบ่งบอกความเป็นไปของผู้ที่เป็นเจ้าของรถได้ เพราะสิ่งที่ปรากฎอยู่บนแผ่นป้ายทะเบียนนั้นๆ มีมากกว่าตัวเลขทั่วไป


เพราะเลขบนป้ายทะเบียนเป็นตัวแทนของดาวพระ เ ค ร า ะ ห์ ซึ่งมีหน้าที่ส่งผลดีหรือผล ร้ า ย ได้ด้วยตามหลัก โ ห ร า ศ า ส ต ร์ ส่วนคนเกิดวันใดต้อง ระวั ง ตัวเลขไหน ตามไปเช็คพร้อมๆ กันได้เลย

เลข ร้ า ย ตามหลัก โ ห ร า ศ า ส ต ร์
ตำ ร า ส่วนใหญ่ทั้งเลขศ า ส ต ร์ แล ะ โ ห ร า ศาตร์เห็นพ้องต้องกันว่า เลข 3 , 7 , 0 เป็นเลข ร้ า ย

เลข 3 หมายถึง การทะเลาะเบาะแว้ง และหากเป็นเลข 13 คู่กันคือผี

เลข 7 หมายถึง ความทุกข์ยาก

เลข 0 หมายถึง อุ บั ติ เ ห ตุ และความสู ญ เ สี ย


ตัวเลขที่คนไทยนิยม
เลข 1 หมายถึง อำนาจ บารมี ความเป็นผู้นำ

เลข 9 หมายถึง ความก้าวหน้า

เลข 8 หมายถึง ทำมาค้า ข า ย ดี ร่ำรวย เป็นเลขที่คนจีนชอบ)


เลขทะเบียนรถที่ดี ควรอยู่ในเกณฑ์เหล่านี้
1 เลขทุกตัวบวกรวมกันแล้วได้ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ยิ่งถ้าได้ผลรวมเป็น 9 จะดี ม า ก เช่น 2612 รวมกันเท่ากับ 9 หรือ เลขคู่หน้าและเลขคู่หลัง บวกรวมกันได้ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป ยิ่งถ้าได้ผลรวมเป็น 9 จะดี ม า ก เช่น 6381 คู่แรก 6+3 เท่ากับ 9 และคู่หลัง 8+1 เท่ากับ 9 ถือว่า 9 หน้า 9 หลัง คือความเจริญ

2 เลขตัวแรก บวกกับตัวสุดท้ายได้ 5 ขึ้นไป ยิ่งถ้าได้ผลรวมเป็น 9 จะดี ม า ก เช่น 4715

3 เลขทุกวันในทะเบียรถต้องรวมกันแล้วไม่ได้ 13 เพราะถือเป็นเลขมรณะที่แปลว่าผี เช่น 7123 หรือเลขคู่หน้าและเลขคู่หลังรวมกันไม่ควรเป็น 13 เช่น 8549 คือ 8+5 เท่ากับ 13 และ 4+9 เท่ากับ 13 ถือว่าเป็นเลขมรณะทั้งไปและกลับ

4 เลขตัวแรกและตัวสุดท้ายรวมกันไม่ควรเป็นเลข 13 เช่น 6527 คือ 6+7 เท่ากับ 13 และตัวเลขทั้งหมดไม่ควรถูกคร่อมด้วยเลข 1 เช่น 1861 , 1491 , 1071 เพราะเปรียบเสมือน โ ล ง ศ พ

5 ตัวเลขที่ติดกัน คู่กัน ไม่ควรเป็นเลข 1 ทั้งคู่ เพราะเปรียบเสมือ โ ล ง ศ พ เช่น 1143 , 5811


เลขต้องห้ามตามวัน เ กิ ด
คน เ กิ ด วันอาทิตย์ ป้ายทะเบียนรถห้ามมีเลข 6

คน เ กิ ด วันจันทร์ ป้ายทะเบียนรถห้ามมีเลข 1

คน เ กิ ด วันอังคาร ป้ายทะเบียนรถห้ามมีเลข 2

คน เ กิ ด วันพุธก ล า ง วัน (06.00-17.59 น.) ป้ายทะเบียนรถห้ามมีเลข 3

คน เ กิ ด วันพุธก ล า ง คืน (18.00-05.59 น.) ป้ายทะเบียนรถห้ามมีเลข 5

คน เ กิ ด วันพฤหัสบดี ป้ายทะเบียนรถห้ามมีเลข 7

คน เ กิ ด วันศุกร์ ป้ายทะเบียนรถห้ามมีเลข 8

คน เ กิ ด วันเสาร์ ป้ายทะเบียนรถห้ามมีเลข 4

อย่างไรก็ตามศาสตร์แห่งตัวเลขต่าง ๆ นั้นเป็นเพียงความ เ ชื่ อ ส่ ว น บุ ค ค ล โปรดใช้ วิ จ า ร ณ ญ า ณ ในการอ่าน และระหว่างการขับขี่รถควรมีสติทุกขณะ และตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจะดีที่สุด ซึ่งหลักที่ควรยึดถือให้ดีนั้นมี 3 ข้อ คือ เ ม า ไม่ขับ อย่าขาดสติ ง่วงอย่าฝืน และไม่เหยียบตามอารมณ์

ขอบคุณที่มาข้อมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published.