ล่าสุด”น้องกร”

เปิดชีวิ ตล่าสุด “น้องกร” หนูน้อยชื่อดังแห่งวัดป่ ามณีกาญจน์ ผ่านไปหล ายปียังคงปฎิบั ติตนอยู่ในหลักธ ร รมเหมือนเดิม… เชื่ อว่าหล ายคนคงจำกับเรื่องร าวของ”น้องกร จิรกรณ์ เสื อแ ผ้ว” หนูน้อยชื่อดังแห่ง วัดป่ ามณีกาญจน์ จ.นนทบุรี กับคลิ ปสุดน่ ารัก

หนูน้อยวั ยขวบเศ ษในชุดขาว นั่งสั ปหง กอยู่ข้าง ๆ พร ะอาจารย์อำนวย ซึ่งคลิ ปนี้โด่ งดังม ากเมื่อหล ายปีก่อนใครได้เห็นต่างอ มยิ้มเอ็ นดูน้องกรในตอนนั้นโดยในตอนนั้นคุณแม่ของน้องได้เผ ยว่า ตนพาน้องเข้าวัดตั้งแต่อ ายุ 3 เดือน


และมาอยู่กับพร ะอาจารย์ตั้งแต่ยังเล็กๆ น้องกร มั กตามพร ะอาจารย์ออกไปบิ ณฑบ าตตอนเช้า แถมยังนำขบวนบิ ณฑบ าตทุ กเช้าและคุ้นเค ยกับกิจของส งฆ์เป็นอย่ างดีมาในวันนี้เวลาผ่านไปนานหล ายปี น้องกร เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้ว

แต่ยังคงแบ่งเวลาทำหน้าที่เป็นลูกศิ ษย์วัดปฎิบัติเหมือนเดิมเป็นเวลากว่า 8 ปีแล้วที่น้องกรได้รับความเมตต าในการโก นผม

จ ากพร ะอาจารย์อำนวยโดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางเ ฟซบุ๊ก น้องกร วัดป่ามณีกาญจน์ ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพระบุว่า


“มาแล้วน าคน้องกร หลังจากห่างห ายจ ากการบว ชไป 2 ปี ปีนี้โอกาสยิ่งน้อยลง แต่เพราะใจล้ วน ๆ ที่อย ากบวช

แม้จะได้บ วชในระยะเวลาที่สั้ นมาก แต่เพราะความเมตต าจ ากพร ะอาจารย์อำนวยที่มีต่อลูกศิ ษย์คนนี้


อย ากให้ลูกศิ ษย์ได้บุ ญ วันที่น้องกรปร ารถนาจึงเกิ ดขึ้นได้”ท่ามกลางชาวเน็ ตที่เข้ามาสาธุกันอย่ างล้นหล าม

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published.